top of page

תקנון מחפשי עבודה


מבוא

חלק זה באתר מהווה לוח פרסום. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה. השימוש באתר והתכנים המפורסמים בו מעיד על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו. 

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לבני שני המינים
 

הגדרות

חברת הקולג' הישראלי לקמעונאות בע"מ, המפעילה את אתר האינטרנט www.israel-retail-college.com להלן תיקרא:

"הקולג''" ו/או "החברה"

האתר להלן יקרא: "האתר" 

אדם אשר משתמש באתר ("גולש")להלן יקרא: "מחפש עבודה" או "המשתמש"

המידע המוצג באתר, לרבות מידע המוצג במודעות הדרושים המוצגות באתר ייקרא להלן: "המידע"

תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להציגם ו/או להשמיעם באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר (כגון: הודעות, תמונות, פודקאסטים, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) יקראו להלן: "תכנים"
 

השימוש באתר

 1. האתר מציג מודעות דרושים לשימושם של מחפשי עבודה ולמטרה זו בלבד, מודעות הדרושים לא נועדו לשימוש אדם ו/או חברות ו/או גופים מסחריים או לא מסחריים אשר אינם מחפשי עבודה.

 2. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע אודות מדיניות הפרטיות של האתר ניתן למצוא בעמוד מדיניות פרטיות. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויכולה להשתנות מעת לעת. 

 3. כל פנייה למפרסמים ו/או שליחת קו"ח למפרסמים תבוצע באופן ישיר בין המשתמש למפרסם. החברה לא תאסוף את פרטי הגולשים וממילא לא תעשה שימוש בפרטים אלו.

 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או במדיניות הפרטיות באתר ו/או מהאמור בסעיף 3 לעיל, החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיי הגולשים לצדדים שלישיים, למעט במקרים בהם ייפתח הליך משפטי (פלילי או אזרחי) כנגדה הנוגע למסירת פרטיך הגולשים ו/או במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי שיינתן כנגדה.

 5. מחפש העבודה מתחייב שלא להשתמש באתר למטרות אחרות מלבד חיפוש עבודה ומתחייב שלא לכלול בפניותיו למעסיקים פוטנציאליים את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב).

 • תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מעליבים, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, טורדניים, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

 • תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר.

 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיות .

 • כל תוכנת מחשב ו/או קישוריות (לינק) לתכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים ((Malicious Applications וכיו"ב.

 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

 • כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצ"ב.

 • כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

 • בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

 • אינם רלוונטיים להצעת העבודה המפורסמת ו/או מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו מחפש העבודה, לרבות קורות חיים, תמונות, ומידע אישי.

 • תכנים אשר אינם רלוונטיים למודעת הדרושים בגינה פנה מחפש העבודה למגייס

 • תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש, לרבות קורות חיים, תמונות, ומידע אישי.

התכנים המפורטים בסעיף זה יקראו להלן: "תכנים אסורים" 

   6. החברה רשאית לחסום, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת את גישתו של משתמש באתר, אשר לדעתה הפר את תקנון האתר ו/או         עלול לפגוע באתר ו/או בשמו הטוב של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

   7. מחיקת תכנים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, המשתמש מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

       כלשהי כלפי החברה בקשר למחיקת תכנים כאמור.

   8. הפסקת פעילות המשתמש לא תגרע מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט במסגרת תקנון זה.

   9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מחפש העבודה מתחייב להשתמש בפרטי הקשר, של המפרסמים, אך ורק לצורך שליחת קורות חיים, ולא 

       לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק לצורך משלוח תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר מכל מין ו/או סוג שהוא. במידה ומחפש העבודה

       השתמש בפרטי קשר אלו לשם משלוח תוכן שיווקי כאמור בסעיף זה מכיר בכך כי בפעולתו יש בכדי לפגוע במוניטין של החברה וממילא

       בביצועיה העסקיים ולפיכך יהיה עליו לפצות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה הישירים והעקיפים הנובעים

       כתוצאה מהפרה כאמור, מבלי שתוטל על החברה כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 

       2,000 ₪ עבור כל הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה כנגדי, לרבות זכותה של החברה לתבוע

       בנוסף סעד של שיפוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד מצטבר אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עקב הפרת ההתחייבות כאמור.  

10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטי, לרבות דרישה לסעדים זמניים, כנגד מחפש עבודה אשר הפר

      מי מסעיפי תקנון זה.

11. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה

      שייגרמו לה בגין הפרת תנאי תקנון זה. 

12. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בהם הוא מופיע, תוכנו, מהימנותו, דיוקו, אמינותו

      והשפעתו על מחשבי הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו

      למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע זה. 

13. התכנים שנמסרים לפרסום באתר חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש שסורקים את האתר באופן אוטומטי והחברה

      אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות להתקבל בעקבות מסירת התכנים. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לתגובות אלו בין

      שיתקבלו ממפרסמי המודעות ו/או ע"י כל גורם אחר.

14. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנה, יישום, קוד

      מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ויש לה זכות וצורך להגן עליו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות,

      להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

15.השימוש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כפי שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, לא תהיה למחפש העבודה כל

      טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש,

     בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של מחפש העבודה. 

16.החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את תצוגתו, מבנהו וזמינות השירותים והתכנים בו ללא צורך להודיע על כך מראש.

     לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. 

17.החברה אינה מתחייבת שהשירותים הניתים באתר יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיהו חסינים מפני גישה לא חוקית

     למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה

     אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך. 

18.החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים, הימצאותו של קישור לאתר מסוים 

     באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע

     באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע

     והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על

     מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

19.החברה אינה מתחייבת כי כל פרטי ההתקשרות לפניה למעסיק פוטנציאלי יהיו תקינים. המשתמש מכיר בכך שהפרסום באתר עלול

     להכיל פרטי התקשרות שגויים, כגון תקלה בכתובת אי-מייל ו/או מס' טלפון ו/או מס' תא דואר ו/או מיקוד וכיוב'. החברה לא תישא בכל

     אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה

     משימוש ו/או הסתמכות על פרטי ההתקשרות המופיעים באתר בקשר אליהם יפנה המשתמש ו/או ישלח קורות חיים.

20.המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לרבות פרסום המידע כולו או מקצתו, בכל דרך שהיא וכן

     מתחייב שלא להעביר את המידע, כולו או מקצתו, לצד שלישי כלשהו. 

21.מחפש העבודה מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר נועד לצרכים פרטיים ולחיפוש עבודה בלבד. 

22.מחפש העבודה מתחייב שלא יעשה כל שימוש במידע, כולו או חלקו, לצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים. 

23.הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובכל מקרה של סתירה, גוברות עליהן.

24.החברה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת

      תוקפם יהיה ממועד פרסומם.

25.על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט

      המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

bottom of page