top of page

תקנון מבצע ויקימעונאות של חברת הקולג' הישראלי לקמעונאות בע"מ (להלן"החברה")

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה באופן שוויוני לבני שני המינים


הואיל והחברה מנהלת באתר האינטרנט שלה שכתובתו www.israel-retail-college.com  מילון מקצועי בתחום הקמעונאות (להלן "מילון הקמעונאות")

 

והואיל והחברה מעוניינת להציע לגולשים באתר פייסבוק להשתתף בפעילות קד"מ ששמה "ויקימעונאות" ועיקרה עידוד גולשים ברשת להציע לחברה מונחים חדשים למילון הקמעונאות שלה.

 

והואיל והחברה מוכנה להעניק לגולשים שישתתפו בפעילות הטבה כספית לרישום לקורסים המנוהלים ע"י החברה כמפורט מטה.

 

והואיל ומוסכם וברור כי בכל מקרה למשתתפים בפעילות לא תהיה שום זכות קניינית לגבי אתר האינטרנט של החברה ו/או מילון הקמעונאות ו/או כל קניין אחר, פיזי או רוחני, של החברה.

 

 

להלן מובא תקנון ההשתתפות בפעילות המוצעת על ידי החברה לגולשים.

 

(תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים באופן שווה)

 

א. בהשתתפותו בפעילות ויקימעונאות מסכים הגולש לכלל תנאי התקנון

 

ב. גולש אשר יציע מונח למילון הקמעונאי של החברה בין התאריכים 12.11.2018-31.12.2018 יהי זכאי לשובר הנחה בסך 100 ש"ח (כולל מע"מ) ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:

 

  • הגולש הציע את הערך המילוני באמצעות פוסט בעמוד הפייסבוק של החברה ו/או פוסט באחת מקבוצות הפייסבוק המנוהלות ע"י החברה ("מנהלי סחר מצייצים", "מנהלי חנויות מצייצים", מנהלי מכירות מצייצים")

  • הצעת הגולש כללה שם המונח ותיאור/הסבר למונח והינה ההצעה הראשונה שקיבלה החברה למונח המילוני הספציפי

  • הצעת הגולש הינה עבור ערך מילוני שלא היה מעודכן במילון הקמעונאות טרם פרסום הפוסט ע"י הגולש. וכן עבור ערך מילוני שלא הוצע לחברה ע"י גולש אחר מוקדם יותר.

  • נציג החברה אישר לגולש במענה לפוסט כי המונח שהציע תקין ונבחר לפרסמו במילון הקמעונאי

  • החברה עדכנה את הערך המוצע במילון הקמעונאי עד לתאריך 31.3.2019

 

ג. ניתן לצבור עד 3 שוברים לשימוש בהרשמה לקורס בודד (סה"כ הנחה מקסימלית למשתתף בודד בקורס תהיה 300 ש"ח כולל מע"מ)

 

ד. גולש אשר זכה בשובר הנחה אך אינו עומד בתנאי הקבלה של הקורס בו הוא מעוניין לא יוכל לממש את השובר בו זכה.

הגולש מכיר בכך שמדיניות תנאי הקבלה לקורסים אותה מנהיגה החברה, הדורשת התאמה מקצועית לקורס לפי תנאי הקבלה

המפורסמים באתר האינטרנט של החברה, גוברת על כוחו של כל שובר הנחה מסוג שהוא.

יחד עם זאת, גולש אשר ימצא כי אינו מתאים להשתתף בקורסים של ההחברה יוכל להעביר את השובר לחבר, שעומד בתנאי הקבלה

לקורסים, בתיאום ואישור מראש מהחברה.

ה. תוקף שובר ההנחה - 30.10.2019

ו. תכולת שובר ההנחה - שובר ההנחה יהה תקף עבור הרשמה לקורסי הקולג' בלבד. שירותים אחרים אותה מציעה החברה ללקוחותיה אינם כלולים במבצע זה וממילא שובר ההנחה לא יהה תקף עבורם.

ז. בהשתתפותו בפעילות זו מתיר הגולש לחברה לתקשר באמצעי המדיה השונים את זכייתו ובכלל זאת את שמו, מקום עבודתו והמונח אותו הציע לעדכן באתר החברה.

 

ח. סך השוברים שהקצתה החברה למבצע הינו 50 שוברים, אם וככל שתחלק החברה 50 שוברים טרם המועד הנקוב לסיום הפעילות תהה החברה רשאית לעצור את המבצע. במקרה כזה תעדכן החברה את הגולשים בעמוד הפייסבוק שלה על סיום המבצע.

 

ט. היעדר כפל הנחות - שוברי ההנחה שיחולקו במבצע "ויקימעונאות" יהיו ניתנים למימוש ובלבד שלא יתקיים כפל הנחות. לשם המחשה, הנחת "חבר מביא חבר" הנהוגה בחברה לא תהיה תקפה בעת שימוש בשוברי הנחה.

 

י. לנוחיותם של הגולשים המשתתפים בפעילות תשאף החברה לעדכן את המונחים החדשים סמוך ככל שניתן למועד פרסום הפוסט. יחד עם זאת, הגולש מובהר לגולש כי יתכנו עיכובים שונים הנובעים מאילוצי החברה.

 

יא. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה וקרובי משפחה מדרגה ראשונה וכן על מרצים אורחים של החברה.

 

יב. שוברי ההנחה ישלחו לגולש באמצעות דואר אלקטרוני שימסור הגולש לחברה. היה ולא מסר הגולש לחברה כתובת אי-מייל עדכנית בתוך 72 שעות מקבלת הודעת זכאות תבוטל זכייתו של הגולש והחברה תהה זכאית להציג את המונח במילון הקמעונאות מבלי להעניק לגולש שובר הנחה

 

ט.ל.ח.

bottom of page